Investoru Kluba vispārīgie noteikumi un nosacījumi

 1. Šie Vispārīgie noteikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, kas noslēgts starp
  Investoru Kluba (turpmāk – IK)
  izdevēju SIA Bonnier News Latvia (turpmāk – BNL) un Klientu.
  1.2. Piedevām Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem no Līguma izrietošās
  tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un normatīvie akti,
  kas regulē preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai citas pušu tiesiskās
  attiecības.
  1.3. Līgumā, Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos, kā arī pušu saziņā izmantoto
  jēdzienu skaidrojums:
  1.3.1. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  1.3.2. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar Datu subjekta
  personas datiem. Piemēram, personas datu vākšana, reģistrācija, organizēšana,
  strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana,
  izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana
  vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana, vai jebkura no
  iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no darbības veida un izmantotajiem
  līdzekļiem.
  1.3.4. IK konts ir Datu lietotāja personīgais lietotāja konts, kas primāri nodrošina
  piekļuvi Investoru Kluba maksas digitālajiem produktiem, un caur kuru Klients sevi
  identificē. IK konts pieder datu subjektam un vienmēr paliek aktīvs, arī tad, ja nav
  derīgu lasīšanas tiesību.
  1.3.5. Prece ir priekšmets, ko BNL pārdod, izmantojot pārdošanas kanālu.
  1.3.6. Apstiprinājums ir nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas Klientam nosūtīts
  paziņojums, kurā ir atsauce uz Vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem, Līguma un
  Preces vai Pakalpojuma detaļām.
  1.3.7. Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai ir izteikusi vēlmi
  izmantot BNL pakalpojumus.
  1.3.8. Līgums ir Līgums, kas noslēgts starp BNL un Klientu par Preču iegādi vai
  Pakalpojuma sniegšanu, izmantojot BNL pārdošanas kanālu.
  1.3.9. Pārdošanas kanāls ir Investoru Kluba izveidots rīks saziņai ar Klientu, Preču
  pārdošanai un Pakalpojumu sniegšanai. Investoru Kluba pārdošanas kanāli ir interneta
  vietne www.investoruklubs.lv, pārdošana pa tālruni un tiešais pasts.
  1.3.10. Tiešais pasts ir jebkura Klientam nosūtīta informācija, kuras mērķis ir tieši vai
  netieši veicināt Investoru Kluba preču vai pakalpojumu piedāvājumu vai Investoru
  Kluba reputāciju. Informācija, kas saistīta ar preču vai pakalpojuma nodrošināšanu,
  pārvaldību vai izpildi, nav tiešais pasts.
  1.3.11. Parole ir Klienta izvēlēta burtu un ciparu kombinācija, kas identificē Klientu.
  1.3.12. Patērētājs ir klients, kas ir fiziska persona.
  1.3.13. Pakalpojums ir pakalpojums, ko Investoru Klubs pārdod, izmantojot
  pārdošanas kanālu.
  1.3.14. Pārdošana pa tālruni ir Investoru kluba pārdošanas kanāls, kura mērķis ir
  telefoniska Līguma slēgšana.
  1.3.15. SIA Bonnier News Latvia, adrese Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, reģistrācijas Nr. 50203523841
  1.3.16. Investoru Klubs ir BNL izveidots un uzņēmumam BNL piederošs mediju
  produkts, kura mērķauditorija ir Latvijas privātie investori. Investoru Klubam pieder
  tīmekļa vietne www.investoruklubs.lv, kurā tiek publicētas tirgus ziņas un analīzes.
  Turklāt Investoru klubs regulāri organizē investīciju konferences un seminārus. Dalība
  Investoru klubā ir par maksu.
  1.3.17. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir šie noteikumi un nosacījumi, kas ir
  neatņemama daļa no līguma, izmantojot pārdošanas kanālu, noslēgts starp BNL un
  klientu.
 1. CENA
  2.1. Pārdošanas kanāli rāda cenas gan ar, gan bez PVN.
  2.2. Cenas ir spēkā no Līguma noslēgšanas līdz norunātā apmaksas termiņa beigām.
  2.3. BNL patur tiesības veikt izmaiņas cenās. Izmaiņas tiks atspoguļotas tīmekļa
  vietnē www.investoruklubs.lv.
  2.4. BNL pārdošanas kanālā informē Klientu par iespējamiem maksājuma veidiem
  abonēšanas procesa sākumā.
 1. BNL TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  3.1. BNL ir tiesības bez sankcijām atkāpties no Līguma un nepiegādāt pasūtītās
  Preces vai nesniegt Pakalpojumu, ja:
  3.1.1. Preces nav noliktavā;
  3.1.2. BNL vai iesaistītās trešās puses vairs nepiegādā pasūtītās Preces vai nesniedz
  pasūtīto Pakalpojumu;
  3.1.3. Sistēmas kļūdas dēļ Investoru kluba lapā ir nepareizi parādīta preču cena vai
  īpašības;
  3.1.4. Klients pārkāpj Vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
  3.2. Ja BNL nespēj izpildīt Līgumu, BNL sazinās ar Klientu un atmaksā
  samaksāto summu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma
  apstiprinājuma nosūtīšanas. BNL var nodot tādas pašas kvalitātes un cenas preci,
  vai nodrošināt tādas pašas kvalitātes un cenas pakalpojumu pasūtītā vietā.
 1. LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA
  4.1. Līguma noslēgšanas kārtība
  4.1.1. Klients pasūta izvēlēto preci(-es) un/vai pakalpojumu(-us) tīmekļa vietnē
  www.investoruklubs.lv.
  4.1.2. Lai noslēgtu Līgumu, Klients aizpilda nepieciešamos datu laukus, apstiprina, ka
  piekrīt pirkuma nosacījumiem, un nekavējoties apmaksā ekrānā redzamo rēķinu ar
  bankas saiti, kredītkarti vai pasūta rēķinu.
  4.1.3. Pēc rēķina apmaksas vai rēķina izrakstīšanas Klientam Līgums tiek uzskatīts par
  noslēgtu.
  4.1.4. Pēc Līguma noslēgšanas BNL nosūta Klientam apstiprinājumu par Līguma
  noslēgšanu. Apstiprinājums tiek nosūtīts uz kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni utt.),
  ko klients norādījis noslēdzot Līgumu vai izveidojot IK kontu.
  4.1.5. Klients, slēdzot līgumu, apņemas sniegt BNL patiesu informāciju par sevi.
  4.1.6. Klientam nosūtītajā apstiprinājumā par Līguma noslēgšanu ir ietverta atsauce uz
  Vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Līguma un Preces vai Pakalpojuma
  detaļām.
  4.1.7. Izmantojot apstiprinājumā ietverto atsauci, Klients saglabā piekļuvi Līguma
  rekvizītiem divus gadus no Līguma noslēgšanas un/vai līdz brīdim, kamēr IK konts ir
  aktīvs.
  4.1.8. Līgums tiek slēgts latviešu vai angļu valodā.
  4.2. Telefoniski noslēgts līgums
  4.2.1. Līgums ar Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu pa tālruni, ja BNL pēc telefona
  sarunas uz Klienta kontaktinformāciju ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai rēķinu par
  precēm vai pakalpojumiem.
  4.2.2. Līgums ar patērētāju uzskatāms par noslēgtu, ja patērētājs ir apmaksājis rēķinu
  un tādējādi apliecina savu gribu uzņemties telefoniski norunātās saistības.
  4.2.3. Līguma noslēgšanai nav nepieciešams 4.10. punktā paredzētais apstiprinājums,
  ja pārdošana notiek pēc patērētāja iniciatīvas.
  4.2.4. Norēķinoties ar bankas karti, ikmēneša maksājums tiek norakstīts no Klienta
  bankas konta.
  4.3. Digitālās preces.
  4.3.1. Klientam tiek nosūtīts apstiprinājums par Līguma noslēgšanu. Apstiprinājumā
  cita starpā ir ietverta informācija par digitālā formā sagatavoto un pārsūtīto preču vai
  pakalpojumu izmantošanu, piemērojamajiem tehniskajiem aizsardzības pasākumiem,
  kā arī aparatūras un programmatūras saderību, ko BNL zina vai kas tam jāzina; kā
  arī to, ka, noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt digitālā satura pārsūtīšanai un apliecina, ka
  tādējādi zaudē atteikuma tiesības.
  4.3.2. Digitālajam produktam jauns pasūtījums tiek izveidots divas darba dienas pirms
  iepriekšējā pasūtījuma beigām.
  4.4. Pasūtījumu var atcelt, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].
  4.4.1. Ja pasūtījums tiek atcelts, iepriekš samaksātā nauda netiek atmaksāta.
 1. PASŪTĪJUMA IZPILDE
  5.1. Digitālais saturs tiek uzskatīts par nosūtītu vai padarītu pieejamu, ja BNL ir
  sācis tāda digitālā satura pārsūtīšanu, kas netiek piegādāts fiziskā datu nesējā.
  5.6. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu, ja tas ir piegādāts/nosūtīts Klientam
  noteiktajā dienā vai termiņā, kas atbilst Klienta pasūtījumam, un, ja tāda nav, termiņā,
  ko var uzskatīt par saprātīgu, ņemot vērā apstākļus.
 1. DIGITĀLO PRODUKTU PATĒRIŅŠ
  6.1. Digitālo pakalpojumu lietotāja konts ir paredzēts tikai personiskai lietošanai.
  Lietotājvārda un paroles pārsūtīšana citām personām nav atļauta.
  6.2. Sveša lietotāja konta izmantošana Investoru Kluba digitālo pakalpojumu
  izmantošanai nav atļauta.
  6.3. Uzskatām, ka apzināta Investoru kluba saturu atklāšana trešajām personām vai
  satura apzināta izmantošana bez tiesībām, ir ļoti būtisks lietošanas noteikumu
  pārkāpums. Pamatotu šaubu gadījumā mēs apturēsim negodprātīgi izmantoto kontu
  un lietošanas tiesības. Atkārtota pārkāpuma gadījumā BNL patur tiesības pieprasīt
  kompensāciju, kas atbilst lietošanas apjomam.
 1. ATTEIKŠANAS TIESĪBAS
  7.1. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Līguma, nenorādot iemeslu.
  7.2. Atteikuma termiņš beidzas 14 dienas pēc:
  7.2.1. No Līguma noslēgšanas dienas, ja Līguma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana
  vai cita ilgstošas darbības veikšana, vai digitālais saturs, kas netiek piegādāts uz fiziskā
  datu nesēja.
  7.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājam ar nepārprotamu rakstisku
  iesniegumu nosūtītu uz e-pasta adresi [email protected] jāinformē par savu
  lēmumu atteikties no līguma.
  7.4. Lai ievērotu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu, pietiek, ja Patērētājs
  paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma termiņa
  beigām.
  7.5. Ja Patērētājs atsakās no Līguma, BNL atmaksā Patērētājam visus no Patērētāja
  saņemtos maksājumus. BNL veic naudas atmaksu, izmantojot to pašu maksāšanas
  veidu, ko Patērētājs izmantoja maksājuma veikšanai, ja vien Patērētājs nav skaidri
  piekritis izmantot citu naudas atmaksas veidu. Par šādu atmaksu patērētājam nav
  jāmaksā par pakalpojumu vai citas izmaksas.
  7.6. Patērētāja atteikuma tiesības neattiecas uz:
  7.6.1. Līgums, kura priekšmets ir audio vai videoieraksts, vai datorprogrammatūra
  slēgtā iepakojumā, ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu;
  7.6.2. Līgums par digitālā satura nosūtīšanu, kas netiek piegādāts fiziskā datu nesējā.
  7.7. Ja Klients vismaz 10 darba dienas pirms pasākuma uz e-pastu
  [email protected] paziņo Investoru klubam par nepiedalīšanos konferencē,
  seminārā vai vebinārā, Klientam tiek piedāvāta iespēja tajā pašā sezonā piedalīties citā
  konferencē vai tiek atmaksāti 100% no iemaksātās naudas. Paziņojot par
  nepiedalīšanos vismaz 5 darba dienas iepriekš, klientam tiks atmaksāti 50% no
  samaksātās iemaksas. Paziņojot vai neziņojot par nepiedalīšanos mazāk nekā 5 darba
  dienas pirms pasākuma, dalības maksa netiek atmaksāta.
 1. AUTORTIESĪBAS
  8.1. Uz Investoru Klubs mājaslapā publicētajiem materiāliem attiecas autortiesību
  aizsardzība. Darbu (rakstu, attēlu, video u.c.) kopēšana un izplatīšana bez iepriekšējas
  rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
  8.2. Atsauces uz rakstiem ir atļautas tādā veidā, lai būtu pieejami:
  Darba metadati (vismaz nosaukums, autors, publikācija, datums)
  Ne vairāk kā darba pirmā rindkopa,
  tad frāze “lasīt vairāk” ar aktīvu saiti uz vietu, kur darbs tika publicēts oriģinālajā
  kanālā.
  8.2.1. Ja Investoru klubā publicētais materiāls bez atļaujas ir izplatīts vai citēts lielākā
  apjomā, BNL ir tiesības iekasēt 500 eiro lielu samaksu par katru lietošanas reizi.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  9.1. Personas datu apstrādes noteikumi un nosacījumi ir noteikti Investoru kluba
  privātuma noteikumos, kas ir šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu neatņemama
  sastāvdaļa, un ir pieejami šeit. Piekrītot šiem Vispārīgajiem noteikumiem un
  nosacījumiem, Klients apliecina, ka ir izlasījis un sapratis Privātuma noteikumus.
 1. TIEŠAIS PASTS
  10.1. Noslēdzot līgumu vai izveidojot Investoru Kluba kontu, Klients, kas ir juridiska
  persona, dod piekrišanu komerciālo paziņojumu sūtīšanai ar Tiešā pasta starpniecību.
  10.2. Ja Klients, kurš ir juridiska persona, nevēlas saņemt tiešo pastu, viņš var nosūtīt
  attiecīgu pieprasījumu uz adresi: [email protected].
  10.3. Klientam ir tiesības jebkurā laikā paziņot Investoru Klubam par savu vēlmi vairs
  nesaņemt Investoru Kluba piedāvājumus.
  10.4. Fizisko personu personas datus regulē Investoru kluba privātuma noteikumi, kas
  pieejami šeit.
 1. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
  11.1. Klientam ir tiesības atsaukties uz likumā noteiktajiem tiesiskās aizsardzības
  līdzekļiem gadījumā, ja Prece vai Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem.
  11.2. BNL atbildība saskaņā ar Līgumu ir ierobežota atbilstoši konkrēta Līguma, tā
  daļas un/vai pasūtījuma cenai.
  11.3. Preces vai Pakalpojuma defekta gadījumā Klientam ir tiesības sazināties ar
  BNL, izmantojot 10.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.
  11.4. Klients dod iespēju BNL ar pēdējās piekrišanu un ar nosacījumu, ka tas ir
  saprātīgi iespējams un nerada negatīvu ietekmi uz BNL saimniecisko darbību vai
  juridisko statusu, saprātīgā termiņā uz sava rēķina labot vai samazināt jebkurus
  zaudējumus, kas var rasties līguma pārkāpuma rezultātā. BNL un Klients vienojas
  par defektu novēršanu vai Preču/Pakalpojumu nomaiņu.
  11.5. BNL neuzņemas atbildību par Preču defektiem, kas radušies Klienta vainas
  dēļ, nepareizas preču uzglabāšanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.
  11.6. Paziņojums par Preces defektu atklāšanu jāiesniedz divu mēnešu laikā no
  neatbilstības vai defekta atklāšanas. Visi paziņojumi par preces defektiem tiks izskatīti
  un ar Klientu sazināsies pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no
  paziņojuma saņemšanas.
  11.7. Ja BNL nav atrisinājis Patērētāja sūdzību vai Patērētājs nepiekrīt BNL
  risinājumam, Patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ar
  procedūras noteikumiem var iepazīties un pieteikumu var iesniegt šeit. Patērētājs var
  vērsties arī Eiropas Savienības Patērētāju strīdu risināšanas platformā.
 1. CITI NOSACĪJUMI
  12.1. BNL ir tiesības vienpusēji grozīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus
  un to faktisko īstenošanu. BNL informēs Klientu par izmaiņām Investoru kluba
  tīmekļa vietnē, pa e-pastu vai jebkādā citā veidā vismaz vienu (1) mēnesi pirms
  attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.
  12.2. Investoru kluba kontaktinformācija: +371 22 324 934, e-pasts:
  [email protected].

Spēkā no 21.02.2024