PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Äripäev AS (edaspidi meie) andmetöötluse põhimõtete kohta. Meie eesmärgiks on olla Isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning turul teistele eeskujuks.

1. Mõisted

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab meie Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
1.3. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada meie Teenuseid.
1.4. Leping on meie ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.5. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad meiega lepingusse astumisel.
1.6. Veebileht on veebilehed, mille nimekiri on kättesaadav siit: Äripäeva Tooteportfell. Samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed Facebookis, Twitteris ja Instagramis ja mobiilirakendused.
1.7. Külastaja on isik, kes kasutab meie Veebilehte.
1.8. Laps on on Isikuandmete töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik, kes ei saa anda Isikuandmete töötlemiseks ise nõusolekut.
1.9. Teenused on igasugused meie poolt pakutavad teenused ja tooted, sh meie Tooteportfelli kuuluvad infoühiskonna teenused.
1.10. Andmekaitseametnik on isik, kes järgib meie Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.11. Müügikanalid on meie poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend, s.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.12. Tooteportfell on meie majandusüksused ning erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav Äripäeva Tooteportfellis.
1.13. Ä-konto on Andmesubjekti personaalne kasutajakonto, mis eelkõige annab ligipääsu meie digitaalsetele toodetele ning mille kaudu Klient ennast identifitseerib. Ä-konto kuulub Andmesubjektile ja see jääb alati toimima ka siis, kui Sul ei ole kehtivat lugemisõigust.
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. Üldsätted

2.1. AS Äripäev on juriidiline isik, registrikoodiga 10145981, asukohaga Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn. Oleme osa Skandinaavia meediakorporatsioonist Bonnier Grupp.
2.2. Isikuandmeid võime töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.2.4. meie volitatud töötlejate nimekiri ning muud andmed on kättesaadavad tutvumiseks (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
2.3. Käesolevad Privaatsustingimused on meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Üldtingimuste lahutamatu osa.
2.4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik meie töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude meie valduses olevate Isikuandmetega.
2.5. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.
2.6. Pane tähele, et meie Veebilehel või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel Sinu Isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

3. Põhimõtted

3.1. Meie eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast.
3.2. Meie kõik Isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

4. Isikuandmete koosseis

4.1. Detailse nimistu meie poolt töödeldavate Isikuandmete kohta leiad meie töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
4.2. Kogume järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.2.1. Andmesubjekti poolt meile avaldatud Isikuandmed;
4.2.2. Andmesubjekti ja meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.2.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (sotsiaalmeedias);
4.2.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (meie e-poe kasutamisel);
4.2.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (Veebilehel veedetud aeg);
4.2.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.2.7. Meie poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

5.1. Detailse informatsiooni ja nimistu meie poolt töödeldavate Isikuandmete, töötlemise viiside, eesmärkide ja vahendite kohta leiad meie töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
5.2. Seadusest tulenevate Isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid.
5.3. Nõusoleku alusel töötleme Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. Nõusolek võib olla väljendatud ka selge teoga. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
5.4. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid me võime töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
5.4.1. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
5.4.2. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
5.4.3. Kliendiga suhtlemine (tellimusega seotud teavitused: konto loomise teade, digiõiguste jagamise teade või jagamata lugemisõiguse teade, proovitellimuse jätkupakkumine, tellimuse katkemisest teavitav kiri);
5.4.4. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
5.4.5. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
5.5. Töölepingu sõlmimiseks. Kui tööle kandideerijale ei ole teisiti teatatud, siis lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab meile tööle kandideerija Isikuandmete töötlus järgnevat:
5.5.1 tööle kandideerija poolt meile töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete töötlust;
5.5.2 tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult ja soovitaja puudumisel eelmiselt tööandjalt saadud Isikuandmete töötlust;
5.5.3 riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete töötlust.
Juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiame töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.
5.6 Õigustatud huvi tähendab meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt kaalunud töötlemise õigustatust, lähtuvalt meie ja Sinu huvidest. Seejuures ei tohi Isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada Sinu õigusi. Töötleme Sinu Isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:
5.6.1 Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks – Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.6.2 Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.6.3 Parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks kogume Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavaid identifikaatoreid ja Isikuandmeid. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.6.4 Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine;
5.6.5 Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.6.6 Kliendile, potentsiaalsele kliendile turunduspakkumiste edastamiseks, kui vastav isik on sarnast toodet varem ostnud ning kui isikule on alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus (tuginedes ESS § 103 prim lg 3 erandile). Kliendile tellimuse sisu tutvustavad kirjad (toimetus, Äripäeva rakendus, Infopank, minu Äripäeva teenus, Raadio); tellimuse lõppemisel jätkutellimuse pakkumus; uudiskiri sarnaste toodete ja teenuste osas;
5.6.7 Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.6.8 Salvestuste tegemiseks, võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud, salvestatakse lauatelefoni numbritele tulevad kõned. Vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ning ka (müügi)töötajate koolitamisel. Müügikõnesid salvestab Äripäev pisteliselt. NB! Meie ajakirjanikud salvestavad oma kommunikatisooni ajakirjandusliku töötlemise eesmärgil ning ka selleks, et vajadusel kasutata salvestusi tõendina;
5.6.9 Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.6.10 Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Bonnier AB Grupi siseselt edastamaks Isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sh Klientide või töötajate Isikuandmete töötlemiseks;
5.6.11 Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ja ka ka nõuete loovutamiseks inkasooteenuse pakkujatele või info saamiseks krediidivõimekuse hindajatelt;
5.6.12 Juhul, kui Klient on loobunud otseturunduse pakkumistest säilitame seda informatsiooni vältimaks otseturunduse pakkumiste saatmist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda Andmesubjekti Isikuandmeid puudutava andmetöötluse õigustatud huvi analüüsiga (õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume edastada sellekohane pöördumine meie Andmekaitseametnikule).
5.7 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.8 Juhul, kui Isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Vastavad uued töötlemise eesmärgid on alati avalikud Töötlemistoimingute registris (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Võtame selle kindlakstegemisel, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
5.8.1 seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
5.8.2 Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja meie vahelist seost;
5.8.3 Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;
5.8.4 kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
5.8.5 asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

6. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

6.1 Teeme koostööd isikutega, kellele me võime edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid ja ka Isikuandmeid.
6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks on meiega samasse kontserni (Bonnier AB Grupp) kuuluvad isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1 vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
6.2.2 Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
6.2.3 selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
6.3 Üldreeglina me ei edasta Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

7. Isikuandmete töötlemise turvalisus

7.1 Säilitamine. Säilitame Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmete säilitamise tähtaegade osas saad informatsiooni meie töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt meie poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2 Meie kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid lähtuvad sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Täpsemalt meie poolt rakendavatest turvameetmetest saad informatsiooni ka meie Andmekaitseametnikult.
7.3 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (e-post) või avalikult (läbi uudiste).

8. Laste isikuandmete töötlemine

8.1 Meie Teenused, s.h infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2 Meie ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13ne aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).
8.3 Juhul, kui saame teada, et oleme kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, anname endast parima selliste Isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

9. Andmesubjekti õigused

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1 Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Äripäevale oma soovist nõusolek Isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.
9.1.2 Meile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta Ä-kontol või pöördudes meie poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 14.
9.2 Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1 Õigus saada teavet ehk Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet mh meie töötlemistoimingute registrist ja Ä-kontolt (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad), kust on võimalik saada ka täiendavat informatsiooni enda teabeõiguste teostamise kohta.
9.2.2 Õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda meie kogutud Isikuandmetega Ä-kontol (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
9.2.3 Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada ka oma Ä-kontol (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
9.2.4 Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Nt, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5 Õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib juhul, kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.
Lisaks juhime tähelepanu, et kui Äripäev saab seoses toote müügi või teenuse osutamisega Andmesubjektist ostja elektroonilised kontaktandmed, võib Äripäev neid kontaktandmeid kasutada Andmesubjektile oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks. Samas on Andmesubjektil õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine võttes selleks Äripäevaga või Äripäeva Andmekaitseametnikuga ühendust telefoni teel või e-kirja teel vt ptk 14 Kontaktandmed.
9.2.6 Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
9.2.7 Õigus esitada vastuväiteid. Vastuväite esitamise õigus on täpsemalt reguleeritud IKÜM artiklis 21. Selgitame, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigustatud huvi alusel.
9.2.8 Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Juhul kui Andmesubjekti kohta tehakse üksnes automatiseeritud töötlusel põhinevad otsuseid, millel on õiguslikud tagajärjed on Andmesubjektil õigus otsesele isiklikule kontaktile, õigust väljendada oma seisukohta, õigust saada selgitust otsuse kohta, mis tehti pärast sellist hindamist, ning õigust seda otsust vaidlustada. Selline meede ei tohiks puudutada last. Käesoleval hetkel me IKÜM artikkel 22(1) tähenduses üksnes automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid, kus lõppotsust ei tee inimene, ei tee;
9.2.9 Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete töötlemine on seaduspärane;
9.2.10 Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

10. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

10.1 Õiguste teostamine:
10.1.1 Andmesubjektil on õigus Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda meie või meie Andmekaitseametniku poole punktis 14 toodud kontaktandmetel.
10.1.2 Me julgustame Andmesubjekte kasutama ka enda Isikuandmetega seonduvate küsimustele esmavastuse saamiseks Ä-Kontot (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
10.2 Kaebuste esitamine:
10.2.1 Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega meie ja meie Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2 Andmekaitse Inspketisooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel.

11. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

11.1 Täiendavat teavet Küpsiste kasutamise, liikide, säilitamise ja eesmärkide kohta leiad meie Veebilehel olevas Küpsiste lahenduses ja meie Küpsiste poliitikast.

12. Äripäeva toodete erisätted

12.1 Ajalehe Äripäev ja meie teiste ajakirjanduslike väljaannete ja trükiste tarbeks töötleme Isikuandmeid õigustatud huvi alusel, täpsemalt selle eriliigi ehk ajakirjanduse tarbeks loodud erandi alusel. See tähendab, et Isikuandmete töötlemine, s.h avalikustamine ajakirjanduslikul eesmärgil meedias, toimub tingimusel, et selleks on avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Hindame alati, et Isikuandmete avalikustamine ei kahjustaks ülemääraselt Andmesubjekti õigusi.
Üldreeglina me ei kustuta avaldatud ajakirjanduslikku sisu oma hallatavatest portaalidest. Õigus Isikuandmete kustutamisele ei ole absoluutne, vaid seda tuleb tasakaalustada väljendusvabaduse õigusega, mille kaitse all on muuhulgas ka ajakirjandusväljaande digitaalsed arhiivid. Kustutamise nõude saamisel Andmesubjektilt teeme nõudest keeldumise või rahuldamise kohta pärast põhiõigusliku kaalumise testi läbiviimist.
Ajakirjanduseetika põhimõtetega saab tutvuda Äripäeva Ajakirjaniku Eetikakoodeks. Töötlemistoimingute kohta ajakirjanduslikul eesmärgil saab informatsiooni ajalehe Äripäeva toimetuselt või Andmekaitseametnikult.
12.2 Infopank on Teenus, mille kaudu on võimalik isikutel kontrollida enda äri- ja koostööpartnerite usaldusväärsust läbi andmekogu, mille aluseks on avalikud andmebaasid (nt Äriregister) ja teised avalikud andmed (nt ajalehe Äripäev artiklid ja topid) või meie poolt kogutud andmed (vt täpset allikate kooseisu töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Infopanga Teenus töötab sarnaselt tavapärasele otsingumootorile, kuid konkretiseeritud valdkonnas. Usaldusväärsuse kontroll on iga majandustegevuses osaleva isiku hoolsuskohustus, sest piiratud vastutusega äriühingud pakuvad kolmandatele isikutele ainsa tagatisena oma vara ning nende tegevus ja ajalugu peab olema lihtsasti kontrollitav. Sellel eesmärgil on loodud Infopank, milles näidatakse juriidiliste isikute andmeid, kuid ka seotud füüsiliste isikute andmeid ja avaliku sektori asutuste andmeid. Infopanga töötlemistoimingute kohta saab informatsiooni töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad) või pöördudes Andmekaitseametniku poole.
12.3 Äripäeva IT Koolitused, Äripäeva Akadeemia ja Äripäeva Konverentsid pakuvad Eesti tippkoolitajate parimaid programme ja koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad või täita täiendkoolituse nõudeid. Isikuandmete töötlemine on suunatud isikute täiendkoolitustega seonduvale, s.h teavitamine ning turundus, mille käigus töödeldakse Andmesubjektiga seonduvaid koolituste ja eksamitega seonduvaid tegevusi ning koolitustunnistuste andmeid. Töötlemistoimingute kohta saab informatsiooni töötlemistoimingute registrist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad) või pöördudes Andmekaitseametniku poole.

13. Olulised dokumendid, juhised, korrad

13.1 Privaatsustingimuste rakendamisel lähtume järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
13.1.1 Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad töötlemise alused;
13.1.2 Ä-konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta meil olemasolevatele Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
13.1.3 Meie organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida me rakendame selleks, et hoida Isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

14. Kontaktandmed ja informatsioon

14.1 Meie Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
14.1.1 Meiega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil [email protected] ja telefonil 667 0099.
14.1.2 Meie Andmekaitseametnikuks on Toomas Jõgi, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

15. Muud tingimused

15.1 Äripäeval on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Äripäev Andmesubjekte Äripäeva koduleheküljel, e- posti teel või muul viisil.
15.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

AvaldamineKehtib olemasolevate Külastajate ja Klientide suhtesKehtib uute Külastajate ja Klientide suhtesViimati uuendatud
28.02.202228.02.202228.02.2022Veebruar 2024