PRIVĀTUMA POLITIKA

Jēdzienos atradīsi to vārdu precīzas nozīmes, kuri tiek bieži lietoti Privātuma politikā un kuri tiek rakstīti ar lielo sākumburtu.

1. JĒDZIENI

1.1 Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru mūsu rīcībā ir informācija, ko var izmantot
fiziskās personas identificēšanai.
1.2 Privātuma politika ir šis dokuments, kas nosaka mūsu principus, kas tiek ievēroti,
apstrādājot datus.
1.3 Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto vai vēlas izmantot mūsu
Pakalpojumus.
1.4 Līgums ir Pakalpojuma sniegšana vai cits līgums, kas noslēgts starp mums un Klientu, tajā
skaitā, standarta noteikumi un nosacījumi un citas piemērojamās procedūras un
politikas.
1.5 Vietne ir pirmkārt mūsu mājas lapa http://www.investoruklubs.lv/ , tāpat mūsu lapas
socilajos tīklos.
1.6 Apmeklētājs ir persona, kas izmanto Vietni.
1.7 Bērns persondatu apstrādes kontekstā saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu
sniegšanu Latvijas Republikā ir persona, kas jaunāka par 13 gadiem un kas nevar dot
piekrišanu personas datu apstrādei.
1.8 Pakalpojumi ir visi mūsu piedāvātie pakalpojumi un produkti.
1.9 Datu aizsardzības speciālists ir persona, kas seko mūsu personas datu apstrādes principu
piemērošanai, Datu subjekts var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa epastu, ja rodas sūdzības vai jautājumi saistībā ar personas datiem:
[email protected].
1.10 Sīkdatnes ir datu faili, kas tiek saglabāti Vietnes apmeklētāja ierīcē. Personas datu jomas
jēdzieni tiek lietoti Privātuma politikas noteikumos, lai aizsargātu personu datus saskaņā
ar vispārējā regulējumā (2016/679) noteiktu nozīmi.

Vispārējos noteikumos jūs atradīsiet informāciju par to, kurš ir atbildīgs par personas datiem un kad tiek piemērota Privātuma politika.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1 Esam juridiskā persona SIA Bonnier News Latvia, adrese Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, reģistrācijas Nr. 50203523841.
2.2 Arī mēs ievērojam šos Privātuma noteikumus, apstrādājot personas datus
līgumattiecībās, kas noslēgtas starp mums un Klientu.
2.3 Privātuma politikā noteiktās tiesības un pienākumi attiecas uz Datu subjektiem un uz
visiem mūsu darbiniekiem un partneriem, kuriem ir piekļuve mūsu rīcībā esošajiem
personas datiem.
2.4 Kontaktdati. Par personu datu aizsardzības jautājumiem ar mums var sazināties pa e–
pasta adresi [email protected] un pa tālruni +371 22324934.
2.5 Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt šo Privātuma politiku. Mēs informēsim Datu
subjektus par būtiskām izmaiņām Vietnē un/vai citādi.
2.6 Lūdzu, ņemiet vērā, ka saites, kas ir atrodamas linku veidā mūsu Vietnē vai sociālajos
saziņas līdzekļos, regulē attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politika noteikumi.
PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI
2[6]
Jūsu dati sociālajos tīklos tiks apstrādāti arī dažādos sociālo mediju kanālos saskaņā ar
šo platformu privātuma politiku.

Šeit jūs atradīsiet galvenos principus, kurus mēs vienmēr piekopjam un ievērojam, apstrādājot Jūsu personas datus.

3. PAMATPRINCIPI

3.1 Mūsu mērķis ir atbildīga personu datu apstrāde, kuras pamatā ir labā prakse.
3.2 Visi mūsu ar personu datu apstrādi saistītie procesi, vadlīnijas, operācijas un darbības,
balstās uz šādiem principiem: likumība, godīgums, pārredzamība, mērķtiecība,
minimizēšana, precizitāte, saglabāšanas ierobežojumi, uzticamība un konfidencialitāte,
kā arī noklusējuma un iekļauta datu aizsardzība.

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā mēs vācam personas datus.

4. PERSONAS DATU SASTĀVS, VEIDI UN KATEGORIJAS

4.1 Mēs vācam šādu veidu personu datus:
Personas datus, kurus mums atklājis datu subjekts;
Personas datus, kuri izriet no datu subjekta ierastās saziņas ar mums;
Personas datus, kurus datu subjekts ir atklājis publiski (piemēram, sociālajos
medijos);
Personas datus, kuri izriet no pakalpojumu patēriņa;
Personas datus, kuri rodas Vietnes apmeklēšanas un lietošanas rezultātā;
Personas datus, kuri ir saņemti no trešajām personām;
Mūsu izveidotie un apvienotie personas dati (e-pasta apmaiņa saziņas ar
klientu ietvaros).
4.2 Mēs apstrādājam šādu datu subjektu datus:
Klienti (fiziskās personas);
Klientu un sadarbības partneru individuālie pārstāvji;
Mūsu darbinieki un pretendenti;
potenciālie Klienti;
Vietnes apmeklētāji;
Par bērnu datiem skat. 8. nod.
4.3 Precīzāk, saistībā ar Pakalpojumiem un Vietni mēs vācam/varam vākt šādu personas
informāciju:
Datu subjekta identifikācijai nepieciešamos datus: vārdu un uzvārdu;
kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru), dzimšanas datumi, adresi / atrašanās vietu;
Datus, kas saistīti ar Datu subjekta (vai pārstāvja) darbību: uzņēmējdarbības
vietu, Klienta/Datu subjekta darbības jomu, pārstāvi (parstāvjus), kontaktpersonas, norēķinu
konta numuru, informāciju par maksājumiem/rēķiniem;
Datus, kas saistīti ar mūsu darbībām Vietnē un atrašanās vietu: informāciju
par mūsu sistēmu izmantošanu (Tīmekļa vietnes, e-veikala), datus par interesi par
Pakalpojumiem un to izmantošanu, datus par Līguma izpildi un citus datus, kas saistīti ar
Pakalpojumu un mūsu darbību, video un citu ierakstu datu sniegšanu/patērēšanu;
Piedāvājot konkrētu Pakalpojumu, mēs varam vākt papildu personas datus,
kas iepriekš nav sniegti, par ko mēs Jums paziņosim, vācot personas datus.

Šeit atradīsiet informāciju par mērķiem un pamatojumiem, kāpēc mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

Kā tiesisku pamatojumu personas datu apstrādei, kas izriet no likuma, mēs lietojam šādus
pamatus:
5.1 Uz piekrišanas pamata, mēs apstrādājam personas datus precīzos Datu subjekta
norādītajos limitos, apjomā un nolūkos. Datu subjekts mums dod piekrišanu brīvprātīgi,
konkrēti, apzināti un nepārprotami, piemēram, atzīmējot to Vietnes lodziņā. Piekrišanu
var izteikt arī ar skaidru darbību. Datu subjekts ir informēts, ka viņš vienmēr var atsaukt
savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, kas
veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms atsaukšanas.
5.2 Noslēdzot un izpildot Līgumu, mēs varam apstrādāt personas datus šādiem mērķiem:
Pirms līguma noslēgšanas notikušo pasākumu veikšana pēc Datu subjekta
pieprasījuma;
Klienta identifikācija, ciktāl to prasa pakalpojuma izpilde;
Pret Klientu uzņemto saistību izpilde saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu;
Saziņa ar Klientu;
Klienta maksājumu saistību izpildes nodrošināšana;
PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI
3[6]
prasību iesniegšana, realizācija un aizstāvēšana.
Ņemiet vērā, ka personas datu apstrādes mērķis var tikt sīkāk precizēts konkrētā ar Jums
noslēgtā Līgumā.
5.3 Leģitīma interese nozīmē mūsu interesi saimniekot vai veikt savu uzņēmējdarbību,
lai mēs varētu nodrošināt vislabākos iespējamos pakalpojumus tirgū. Izmantojot
leģitīmas intereses, mēs iepriekš esam ņēmuši vērā mūsu un Jūsu intereses,
pamatojoties uz datu apstrādes pamatojumu. Tajā pašā laikā personas datu apstrāde
nedrīkst nepamatoti pārkāpt Jūsu tiesības. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus,
pamatojoties uz leģitīmu interesi, šādiem mērķiem:
nodrošināt uzticamas attiecības ar klientiem, kas ietver sevī personas datu
apstrādi, kas nepieciešama patiesā labuma guvēju identificēšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas vai terorisma apkarošanas prasību ievērošanai vai krāpšanas novēršanai;
klientu bāzes kopšanai, analīzei un mārketinga aktivitātēm, lai uzlabotu
Pakalpojuma pieejamību, atlasi, kvalitāti, tostarp CRM risinājuma izmantošanu, lai nodrošinātu
iepriekš minēto, un ar Jūsu piekrišanu sniegt vislabākos un personiskākos piedāvājumus;
lai nodrošinātu labāku lietotāju pieredzi, kvalitatīvāku pakalpojumu un
dažādu kanālu darbību, kuru veikums var ietvert sevī mūsu Vietnes, mūsu sociālo mediju lapu,
e-veikalā un citus pārdošanas kanālu datu analīzi un identifikatorus par personas datiem, kas
tiek savākti, izmantojot statistiku par Apmeklētājiem, Lietotājiem un Klientiem.
kampaņu organizēšanai, tostarp personalizētu un mērķtiecīgas kampaņu.
Kampaņu noteikumi ir izklāstīti atsevišķi;
mārketinga piedāvājumu nosūtīšanai klientam, potenciālajam klientam, ja
attiecīgā persona iepriekš ir iegādājusies līdzīgu preci un ja personai vienmēr ir garantēta
iespēja viegli atteikties no atbilstošās komunikācijas;
apmierinātības aptauju veikšanai, tostarp klientu apmierinātības un veikto
mārketinga darbību efektivitātes noteikšanai;
lai veiktu datu saglabāšanu, mēs varam saglabāt gan mūsu vietnes un telpās,
gan saziņas līdzekļos (e-pasts, tālrunis u.c.) sniegtos ziņojumus un rīkojumus, kā arī informāciju
un citas mūsu veiktās darbības , ieskaitot zvanus uz fiksētajiem numuriem. Ja nepieciešams,
mēs izmantojam šos ierakstus, lai pierādītu pasūtījumus vai citas rīcības;
tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumu dēļ, piemēram, pasākumiiem
pirātisma apkarošanai un vietnes drošības nodrošināšanai, kā arī dublējumkopiju veidošanai un
uzglabāšanai;
organizatoriskiem mērķiem, jo īpaši finanšu pārvaldībai un personas datu
nodošanai grupas ietvaros iekšējās pārvaldības nolūkos (kā arī auditiem un citai iespējamai
uzraudzībai), tostarp klientu vai darbinieku personas datu apstrādei;
juridisku prasību sagatavošanai, iesniegšanai vai aizstāvēšanai, tostarp
prasījumu cesijai, piemēram, iekasēšanas pakalpojumu sniedzējiem vai informācijas iegūšanai
no kredītspējas vērtētājiem;
mūsu, mūsu darbinieku un mūsu klientu, mūsu partneru veselības un īpašuma
aisargāšanai mēs varam izmantot kameras, kas spēj ierakstīt arī skaņu, lai nodrošinātu kārtību
un drošību mūsu teritorijā;
Datu subjekta tiesību īstenošanas nolūkos, ja Klients ir atteicies no tiešā
mārketinga piedāvājumiem, BNL saglabā šo informāciju, lai izvairītos no tiešo mārketinga
piedāvājumu nosūtīšanas.
5.4 Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu likumā paredzētos pienākumus.
Piemēram, pastāv juridiski pienākumi apstrādāt maksājumus vai ievērot noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas noteikumus.
5.5 Jauns mērķis. Ja personas datu apstrāde notiek ar jaunu mērķi, atšķirīgu no tā, kādam
personas dati sākotnēji tika vākti, vai arī tā nav balstīta uz Datu subjekta piekrišanu, mēs
rūpīgi izvērtēsim šādas jaunas apstrādes pieļaujamību. Lai noteiktu, vai apstrāde jaunam
mērķim atbilst mērķim, kuram sākotnēji tika vākti Personas dati, mēs, cita starpā,
ņemsim vērā:
saikni starp mērķiem, kuriem personas dati tika vākti, un paredzētās
turpmākās apstrādes mērķiem;
kontekstu, kurā personas dati tiek vākti, jo īpaši attiecības starp Datu
subjektu un mums;
personas datu veidu, jo īpaši to, vai tiek apstrādāti konkrēti personas datu
veidi vai personas dati, kas saistīti ar tiesas spriedumiem un noziedzīgiem nodarījumiem;
iespējāmām turpmākām sekām, kuras var iestāties Datu subjektiem;
atbilstošu drošības pasākumu, piemēram, šifrēšanas un pseidonimizācijas,
esamība.
5.6 Lai nodrošinātu darbinieku atlasi un pārliecinātos par pretendentu atbilstību
konkrētai vakancei, kā arī lai saglabātu konkursu neizturējušo pretendentu datus un
piedāvātu tiem citu vakanci, ja tāda kļūtu pieejama.
Piesakoties konkrētai vakancei vai izsakot vēlmi strādātpie mums, tiek apstrādāti šādi
Jūsu personas dati: e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un informācija, kas ir iekļauta
pretendenta CV un motivācijas vēstulē.Ja kandidātam nav paziņots citādi, kandidāta
personas datu apstrāde, pamatojoties uz piekrišanu un leģitīmu interesi, ietver:
PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI
4[6]
to datu apstrādi, ko kandidāts mums nosūtījis vakances pieteikumā;
to personas datu apstrādi, ko darba devējs saņēmis no personas, kas norādīta
kā ieteicējs, un, ja ieteicēja nav, no iepriekšējā darba devēja;
no valsts datubāzēm un reģistriem un sabiedriskajiem (sociālajiem) medijiem
savākto personas datu apstrādi.
Ja pretendents vēlas, lai viņa informācija tiktu glabāta arī pēc vakanču konkursa izbeigšanās vai
iekļauta pretendentu datu bāzē, datu subjektam jādod rakstiska piekrišana, ka viņa dati tiks
uzglabāti gadījumam, kad būs kādi citi piemēroti darba piedāvājumi.
5.7 Noslēdzot darba līgumu. Darbinieku personas datu apstrādes noteikumi iekļauti atsevišķā
dokumentā.
5.8 Datu apstrāde saistībā ar vārda un informācijas brīvību. Mums ir tiesības apstādāt personu
datus literārās izpausmes vajadzībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī
apstrādāt datus žurnālistikas vajadzībām, ja tas tiek darīts ar mērķi publicēt informāciju,
kas skar sabiedrības intereses.

Šeit atradīsiet informāciju par to, kad mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem partneriem.

6. PERSONAS DATU UN INFORMĀCIJAS PAR PERSONU NODOŠANA NOTEIKTAJĀM DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJĀM

6.1 Mēs sadarbojamies ar personām, kurām varam pārsūtīt ar Datu subjektiem saistītus
datus, tostarp personas datus. Ja nepieciešams, mēs varam izmantot pilnvarotus datu
apstrādātājus.
6.2 Pie šādām trešajām personām pieder personas, kas pieder tai pašai grupai kā mēs,
reklāmas un mārketinga partneri, klientu apmierinātības aptaujas uzņēmumi, parādu
piedziņas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu saistību nepildīšanas reģistri, IKT partneri,
t.i., dažādu tehnisko pakalpojumu sniedzēji, norēķinu pakalpojumu sniedzēji, ar
nosacījumu, ka:
atbilstošs mērķis vai rīcība ir likumīgi;
personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar mūsu norādījumiem un pamatojoties
uz spēkā esošu līgumu.
6.3 Parasti mēs nepārsūtām personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Ja mēs
pārsūtīsim personas datus ārpus Eiropas Savienības, mēs ievērosim datu aizsardzības
tiesību aktus un personu datus nodosim tikai tad, ja Eiropas Komisija ir noteikusi, ka šajā
valstī ir “adekvāta aizsardzība” vai, ja šāda lēmuma nav, piemēroti drošības pasākumi
(piemēram, saistoši iekšējie grupas noteikumi vai standarta datu aizsardzības klauzulas).

Šeit atradīsiet aprakstu tam, kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus un kur var atrast informāciju par personas datu glabāšanas noteikumiem.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN APSTRĀDES DROŠĪBA

7.1 Glabāšana. Mēs saglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes
mērķim. Parasti mēs glabājam personas datus Līguma darbības laikā un vēl trīs gadus, lai
nodrošinātu iespējamās juridiskās prasības. Personas dati, kuriem ir beidzies derīguma
termiņš, tiks iznīcināti vai anonimizēti, izmantojot labāko praksi un saskaņā ar mūsu
procedūrām.
7.2 Mēs esam izveidojuši vadlīnijas un reglamentu, kā nodrošināt personas datu drošību,
izmantojot gan organizatoriskus, gan tehniskus pasākumus; cita starpā mēs rīkojamies
šādi, lai nodrošinātu drošību un konfidencialitāti:
saviem darbiniekiem piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tad, ja tas ir
nepieciešams viņu pienākumu veikšanai attiecībā uz personu, un mums ir tiesības to darīt;
pilnvarotais apstrādātājs var apstrādāt viņam nodotos personas datus tikai
tādā nolūkā un apjomā, kas nepieciešams līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanai;
mēs izmantojam programmatūras risinājumus, kas palīdz nodrošināt tirgus
standartiem atbilstošu drošības līmeni.
7.3 Jebkuru incidentu gadījumā, ja tie ir saistīti ar personas datiem, mēs veiksim
nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu sekas un mazinātu attiecīgos riskus nākotnē. Mēs
reģistrējam visus pārkāpumu gadījumus un attiecīgajā gadījumā ziņojam vai nu Latvijas
uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai vai Igaunijas uzraudzības iestādei – Datu
aizsardzības inspekcijai. Ja nepieciešams, mēs arī informējam Datu subjektus tieši
(piemēram, pa e-pastu) vai publiski (piem., izmantojot nacionālos plašsaziņas līdzekļus).
7.4 Ja darbinieka kandidāts netiks izvēlēts, darba līguma noslēgšanai apkopotos personas
datus glabāsim ne ilgāk kā divus gadus, lai, nodrošinātu savu interešu aizsardzību
iespējamo pretenziju gadījumā, kā arī uz piekrišanas pamata, atbrīvojoties piemērotai
darba vietai, kandidātam izteiktu darba piedāvājumu. Divus gadus pēc pieteikuma
iesniegšanas darbā neizvēlētā kandidāta personas dati tiek dzēsti.

Pakalpojumi nav paredzēti Bērniem.

8. BĒRNU PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1 Mūsu Pakalpojumi, tai skaitā Infovides pakalpojumi, nav paredzēti Bērniem.
8.2 Mēs apzināti nevācam informāciju par bērniem un apzinātas rīcības gadījumā sekojam
vecāku vai aizbildņu vēlmēm.
8.3 Ja mums kļūst zināms, ka mēs joprojām esam apkopojuši personas datus no bērna vai
par bērnu, mēs darīsim visu iespējamo, lai nekavējoties pārtrauktu šādu personas datu
apstrādi.

Jūsu personas dati pieder Jums, un šeit jūs atradīsiet informāciju par savām tiesībām uz savu personas datu aizsardzību.

9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

9.1 Tiesības, kas saistītas ar piekrišanu:
Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā paziņot mums par savu vēlmi atsaukt
piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē iepriekšējās apstrādes
likumību.
Jūs varat īstenot savas tiesības saistībā ar piekrišanu, piemēram, atsakoties
no mārketinga paziņojumiem e-pasta kājenē vai sazinoties ar mums:
[email protected].
9.2 Saistībā ar personas datu apstrādāšanu, Datu subjektam ir arī šādas tiesības:
Tiesības saņemt informāciju, tas ir, Datu subjekta tiesības saņemt informāciju
par savāktajiem viņa personas datiem.
Tiesības iepazīties ar datiem, kas cita starpā ietver Datu subjekta tiesības uz
apstrādāto personas datu kopiju.
Tiesības labot nepareizus personas datus.
Tiesības dzēst datus, proti, atsevišķos gadījumos Datu subjektam ir tiesības
pieprasīt, lai Personas dati tiktu dzēsti, piemēram, ja apstrāde notiek tikai uz piekrišanas
pamata.
Tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības cita
starpā rodas, ja personas datu apstrāde nav atļauta uz likuma pamata vai uz laiku, ja Datu
subjekts apstrīd personas datu pareizību.
Tiesības pārsūtīt datus, proti, atsevišķos gadījumos Datu subjekts iegūst
tiesības saņemt personas datus mašīnlasāmā veidā pie sevis vai nodot citam galvenajam
apstrādātājam.
Tiesības saistībā ar automatizētu apstrādi un profilēšanu nozīmē, ka Datu
subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret viņu personas datu apstrādi, pamatojoties uz
automatizētiem lēmumiem/profilēšanu, un pieprasīt cilvēka iejaukšanos atkarībā no viņa vai
viņas konkrētajā situācijā. Datu subjekts var arī pieprasīt paskaidrojumu par automātiskā
lēmuma loģiku. Automatizētā apstrāde/profilēšana daļēji var būt balstīta arī uz datiem, kas
savākti no publiskiem avotiem. Skaidrības labad mēs neizmantojam automatizētu apstrādi vai
profilēšanu, kas būtiski ietekmē Datu subjektu vai viņa tiesības.
Tiesības uz uzraudzības iestādes vērtējumu par to, vai Datu subjekta personas
datu apstrāde ir likumīga.
Tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja ar personas datu apstrādi Datu subjektam
nodarīts kaitējums.

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā saņemt skaidrojumu vai kā un kur iesniegt sūdzību.

10. TIESĪBU IZPILDE UN PRASĪBU IESNIEGŠANA

10.1 Tiesību izmantošana. Datu subjekts atbildīgai personai par personu datu aizsardzības
jautājumiem var iesniegt jautājumus, pieprasījumus un sūdzības par savu personas datu
apstrādi, izmantojot kontaktinformāciju Sūdzību iesniegšana:
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību mums, Datu valsts inspekcijai Latvijā, Datu aizsardzības inspekcijai Igaunijā vai tiesā.
Datu Valsts Inspekcija kontaktdati ir atrodami inspekcijas mājas lapā pēc
adreses: https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti.

Šeit atradīsiet informāciju par to, kuras Sīkdatnes vai citas tehnoloģijas mēs izmantojam un kā Jūs varat kontrolēt šādu tehnoloģiju izmantošanu

11. SĪKDATNES UN CITAS TĪMEKĻA TEHNOLOĢIJAS

11.1 Mēs varam vākt datus par Vietnes apmeklētājiem un klientiem, izmantojot sīkdatnes vai
citas līdzīgas tehnoloģijas, un apstrādāt šādus datus (piemēram, IP adresi, ierīces
informāciju, atrašanās vietas informāciju).
11.2 Mēs izmantojam apkopotos datus, lai nodrošinātu Pakalpojumu lietošanu atbilstoši Datu
subjekta paradumiem; lainodrošinātu vislabāko pakalpojumu kvalitāti; lai informētu
Apmeklētāju un Klientu par saturu un sniegtu ieteikumus; lai padarītu reklāmas
atbilstošākas un pastiprinātu mārketinga pasākumus; lai atvieglotu pieteikšanos un datu
aizsardzību. Apkopotie dati tiek izmantoti arī Datu subjektu uzskaitei un to lietošanas
paradumu fiksēšanai.
11.3 Mēs izmantojam sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes tiek automātiski
dzēstas pēc katra apmeklējuma; Pastāvīgās sīkdatnes saglabājas pēc atkārtotas vietnes
lietošanas.
11.4 Mūsu vietnē var atrasties trešo pušu sīkdatnes, kuras apstrādā mūsu partneri. Informāciju
par trešajām pusēm un trešo pušu sīkdatnēm var atrast Vietnes Sīkdatņu risinājumā.
11.5 Mēs izmantojam šādus sīkdatņu veidus:
Nepieciešamās sīkdatnes – nepieciešamas, lai izmantotu Vietni – lai
pārvietotos lapā un izmantotu tās funkcijas, tai skaitā, lai nodrošinātu nepieciešamās sīkdatņes,
lai ielogotos Vietnē, iepirkumu groza funkcijas izmantošanai, lai atšķirtu botus no cilvēkiem un
nodrošinātu citus drošības līdzekļus. Bez šīm sīkdatnēm vietne nedarbosies pareizi, un
pakalpojuma sniegšana var tikt traucēta. Tā kā nepieciešamās Sīkdatnes ir neaizstājamas
Vietnes darbībai un Pakalpojuma sniegšanai, šīs Sīkdatnes vienmēr ir iespējotas.
Vēlamās sīkdatnes — šīs sīkdatnes ļauj atcerēties Datu subjekta izdarītās
izvēles (piemēram, teksta lielumu, citas vietnes personiskās displeja funkcijas) un atribūtus
(piemēram, lietotājvārdu, valodu vai lietotāja atrašanās vietas valsti), lai sniegtu personiskāku
informāciju. piedāvātu ērtu veidu, kā izmantot Vietni. Vēlamās sīkdatnes, lai arī tās ir atdalītas
no nepieciešamajām sīkdatnēm, lietotājiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu piemērota
personalizēta risinājuma veidošanu. Saglabājamie dati ir atkarīgi no konkrētām sīkdatnēm.
Kopumā tiek apkopoti ierīces tehniskie dati un tiek saglabātas Datu subjekta izdarītās izvēles
(piemēram, teksta lielums, citi vietnes rediģējamie rekvizīti) un atribūti (piemēram,
lietotājvārds, valoda, atrašanās valsts.
Funkcionālas / Statistikas / Analītiskas sīkdatnes — ir sīkdatnes, kuras apkopo
informāciju par to, kā Datu subjekti izmanto vietni, piemēram, kuras apakšlapas tiek apmeklētas
visbiežāk un kādi kļūdu ziņojumi ir radušies. Šīs sīkdatnes parasti neapkopo personu
identificējošu informāciju. Tie tiek izmantoti, lai uzlabotu Vietnes darbību un Produktu
piedāvājumu.
Mārketinga un personalizētās analīzes sīkdatnes— sīkdatnes, kuras izmanto,
lai optimizētu mārketinga aktivitātes un/vai parādītu personalizētu reklāmu. Šīs sīkdatnes var
būt arī trešo pušu sīkdatnes.
11.6 Attiecībā uz sīkdatnēm Apmeklētāji piekrīt to izmantošanai Vietnē vai tīmekļa
pārlūkprogrammā. Apstrāde parasti balstās uz piekrišanu. Lielākā daļa tīmekļa
pārlūkprogrammu atļauj sīkdatnes. Bez sīkdatņu izmantošanas Apmeklētājam var nebūt
pieejamas visas Vietnes funkcijas. Sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju iespējošanu vai
atspējošanu Apmeklētājs var kontrolēt, izmantojot savas tīmekļa pārlūkprogrammas
iestatījumus un mūsu tīmekļa vietnē esošo sīkdatņu risinājumu. Datu subjekts var ieslēgt
un izslēgt Sīkdatnes pēc to noteikta veida (izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras tiek
ieslēgtas automātiski).
11.7 Plašāku informāciju par sīkdatnēm un citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu var atrast
mūsu vietnē, izmantojot attiecīgo sīkdatņu risinājumu.

Privātpolitikas noteikumu pēdējās izmaiņas un to stāšanās spēkā:
Publicēšana 21.02.2024
Spēkā stāšanās 21.02.2024